CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH 9 (2/2017)

Thứ sáu - 10/03/2017 19:03
Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển với tốc độ cao - để hòa nhập xu thế trên, thì sự lựa chọn số một về ngoại ngữ hiện nay là tiếng Anh, nó được xem như là ngôn ngữ quốc tế trong việc giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Muốn làm được việc này thật không dễ . Nó đòi hỏi một sự nỗ lực và Hơn nữa, một trong những chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta đối với giáo dục trong thời kỳ đổi mới là: nâng cao nguồn sáng tạo không biết mệt mỏi của những người làm công tác giáo dục nói chung và toàn thể đội ngũ giáo viên chúng ta nói riêng. Nhằm tạo ra nguồn nhân tài trong tương lai cho đất nước thì ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta cần phải theo dõi, phát hiện và tiến hành bồi dưỡng các em nhằm giúp các em phát huy hết khả năng của mình. Là một giáo viên phụ trách giảng dạy môn tiếng Anh ở trường Trung học cơ sở, song song với công tác giảng dạy trên lớp theo chuyên môn thì tôi còn tham gia công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh 9 của trường năm học 2016-2017. Với một ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nay tôi xin trình bày cho bạn bè đồng nghiệp tham khảo cũng như chia sẻ cho tôi thêm những kinh nghiệm về công tác này nhằm cùng nhau đưa phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi tiến thêm những bước mới.
I. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP:
1)    Thực trạng vấn đề:
   Nhiều học sinh học thấy Tiếng Anh là môn học khó, học không vào nên có tâm lý sợ học môn Tiếng Anh, chỉ học đối phó ở trên lớp, về nhà không chịu học.  Môn Tiếng Anh đòi hỏi người học phải chịu khó,  đầu tư nhiều thời gian, phải có phương pháp.Thế nhưng học sinh hầu như chỉ tập trung vào học Toán, Lý …, ít chú ý trau dồi môn Tiếng Anh.
   Vì vậy để cho học sinh học giỏi môn Tiếng anh và có được những kĩ năng cần thiết để học tốt môn Tiếng anh mà đặc biệt là trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng anh đạt được kết quả cao là điều khó khăn cho giáo viên bồi dưỡng.
2) Giải pháp giải giải quyết vấn đề:
a) Đối với Ban Giám Hiệu Và Công Đoàn:
   - Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám Hiệu Trường THCS Nguyễn Biểu, xem việc bồi dưỡng học sinh giỏi của trường là mũi nhọn.Vì vậy ngay từ đầu năm học BGH đã chỉ đạo kịp thời, định hướng cho giáo viên và học sinh bồi dưỡng.
             - Ban Giám Hiệu thông báo cho học sinh tự nguyện đăng kí bồi dưỡng theo môn học mà mình yêu thích và phân công giáo viên dạy bồi dưỡng.
             - Được sự quan tâm hổ trợ của công đoàn,  động viên anh em cố gắng phát huy hết năng lực vì học sinh.
b) Đối với giáo viên bồi dưỡng và tổ chuyên môn:
  - Nhờ sự hổ trợ của công đoàn, sự quan tâm động viên của BGH nên anh em giáo viên bồi dưỡng đã nhiệt tình, tích cực sưu tầm tài liệu để bồi dưỡng học sinh.
  - Bên cạnh đó, mỗi lần họp tổ chuyên môn vấn đề bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được đem ra trao đổi, thảo luận.
c) Đối với học sinh học bồi dưỡng:
   - Các em ý thức được tầm quan trọng của việc bồi dưỡng không chỉ giúp các em nâng cao sự hiểu biết của mình về chuyên môn mà còn giúp các em đạt được những kết quả cao trong kì thi HSG Huyện và Tỉnh sắp tới.
   - Vì vậy ,  ngay từ đầu các em sẻ  cố gắng sắp xếp thời gian và tích cực học bồi dưỡng.
3, Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng
a) Thời gian bồi dưỡng: 15 buổi
b) Nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi:
     Gồm 3 phần:
-         Phần 1:Lý thuyết ( 5 Buổi).
       Dựa vào kiến thức các em đã học ở lớp 6,7,8  giáo viên ôn tập lại và đưa ra các dạng nâng cao cho học sinh tiếp cận để vận dụng vào làm bài tâp.
          Buổi 1: Tenses and passive form- Special passive structures.
            1. Basic passive structures ( 9 structures)
Kinds Structure
Simple Present S + am/ is / are + P2
Simple Past S + was/ were + P2
Present Continuous S + am/ is/ are + being + P2
Past Continuous S + was/ were + being + P2
Present Perfect S + has/ have + been + P2
Past Perfect S + had + been + P2
Simple future S + will + be + P2
Future Perfect S + will + have + been + P2
Modals S + modal + be + P2
 
   2. Special passive structures (10 structures)
+ It + be + [said] that + Clause
+ It + be + adj + V-inf → S + modal + be + P2
S + modal + have + been + P2
S + be + seen/ heard…+ to + V-inf
S + be + seen/ heard…+ V-ing
S + let + O + V-inf→ S + be + allowed + to
S + have/ get + O + P2
S + begin/ continue + to be + P2
S + like/ don’t like + being + P2
S + with suggest, advise, recommend + V- ing → should be + P2
+ with no - one, nobody, never, hardly, seldom., rarely…. → Negative passive.
          Buổi 2: Reported speech - Subordinate Clauses- Modal auxiliaries + Perfect infinitive
1. Regulation
a. No changes on verb tenses.
b. Changes on verb tenses
2. Indirect Reported   Speech Structures
a. Commands
b. Statements
c. Yes/ No Questions
d. WH – Questions
e. Advice
f. suggestions
g. Offers
h. Asking for Permissions
i. Reminding
j. Invitations
k. Imperatives
l. Greetings
m. Wishes
n. Exclamation
o. Apologies
p. Thanks
q. Tag Questions
3. Modal auxiliaries + Perfect infinitive
1. Must have + P2: Chắc rằng đã
2. May / Might/ Could  +  have + P2: Có lẽ là
3. Can’t have + P2: Chắc rằng không
4. Need have + P2: Lẽ ra phải
5. Needn’t have + P2: Lẽ ra không cần
6. Should have + P2: Lẽ ra nên làm
7.  Ought  to have + P2: Lẽ ra nên làm
8. Shouldn’t have + P2: Lẽ ra không nên làm.
Buổi 3: Inversions – Comparisons- Word stress.
  1.  Inversions
  2. Comparisons
          -. Exqual comparison
          - Comparative
          - Superlative
- Double comparison
- Special comparison
- Comparison of similarity.
Buổi 4: Conditional sentences- Special conditional sentences, Wish sentences.
          1. Basic conditional structures (5 types)
Type If – clause Main clause
0 S + do/ does/ can S + do/ does/ can
1 S + do/ does/ have done/ has done S + will/ shall/ can/ may + V-inf
2 S + were/ did.. S + would/ could + V-inf
3 S + had done S + would/ could + have done
Mixed S + had done S + would/ could + V-inf
   2. Conditional sentences without “IF”
+ Type 1: Should + S + V – inf
+ Type 2: Were + S + ….
+ Type 3: Had + S + P2…
                Had + S + not + P2…
    3. Special conditional sentences. (9 types)
+ Unless = if ….not
+ Miễn là
Providing
 Provided
On condition
As long as
So long as
That clause
+ Suppose = giả dụ
+ Otherwise = nếu không thì
+ Without = không, không có
+ But for = nếu không vì, nếu không có
+ If only = giá mà
+ Only if = chỉ nếu như (vế sau đảo ngữ)
+ But = nhưng, nhưng vì
Buổi 5: Relative pronouns – word formation – some difficult structures.
  + Word formations
1.     Noun formations
2.     Adjective formations
3.     Verb formations
4.     Adverb formations
  + Structures
1. Too…..to
2. …enough ….to
3. ...so ……that…
4. …such ….that….
5. It + take + O + time + to + V + O
6 It’s time + S + did + Smt
7. It’s time for + O + to + V + O
8. Used to + V-inf
9. Be/ get used to + V-ing
10. S + would rather + do smt
11. S + would rather + S + V- past simple tense
12. S + prefer + O + to + O
13. S + prefer + V-ing + to + V-ing
14. …Neither…..nor….
15. Either……or…..
16. not only …. but also….
Phần 2: Các dạng bài tập và làm một số đề thi hsg tham khảo.( 7 buổi).
a.Các dạng bài tập và cấu trúc đề thi tham khảo
I. Nghe:
- Nghe điền thông tin                                  
- Nghe xác định thông tin, đúng sai             
- Nghe chọn câu trả lời đúng
II. Ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng
1. Ngữ âm            
2. Ngữ pháp - Từ vựng
- Chọn từ, cụm từ đúng để hoàn thiện câu   
- Xác định lỗi sai trong câu                          
- Cho dạng đúng của từ                               
3. Chức năng ngôn ngữ
- Xác định câu hỏi, câu trả lời, lời đáp phù hợp với câu đưa ra
- Ghép câu hỏi với câu trả lời, lời đáp phù hợp
IV. Đọc hiểu
     -    Chọn từ, cụm từ đúng cho mỗi chỗ trống trong đoạn văn         
     -    Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong đọan văn             
-                Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi    
V. Viết
- Viết lại câu giữ nguyên nghĩa với câu gốc, bắt đầu bằng từ cho sẵn
- Sử dụng từ gợi ý để viết câu hoàn chỉnh                                          
- Viết thư, viêt đoạn văn theo chủ đề .
b.Giải một số đề thi HSG các cấp. (20 đề)
                   Phần 3: Hướng dẫn học sinh cách diễn thuyết  theo chủ đề .( 3 buổi)
a. Những câu nói cần thiết khi thuyết trình bằng tiếng anh
I _ INTRODUCING YOURSELF – TỰ GIỚI THIỆU
 • Good morning, ladies and gentlemen. (Chào buổi sáng quí ông/bà)
 • Good afternoon, everybody (Chào buổi chiều mọi người.)
 • I’m …, from [Class]/[Group]. (Tôi là…, đến từ…)
 • Let me introduce myself; my name is …, member of group 1 (Để tôi tự giới thiệu, tên tôi là …, là thành viên của nhóm 1.)
II _ INTRODUCING THE TOPIC – GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ
 • Today I am here to present to you about [topic]….(Tôi ở đây hôm nay để trình bày với các bạn về…)
 • I would like to present to you [topic]….(Tôi muốn trình bày với các bạn về …)
 • As you all know, today I am going to talk to you about [topic]….(Như các bạn đều biết, hôm nay tôi sẽ trao đổi với các bạn về…)
 • I am delighted to be here today to tell you about… (Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn về…)
          III _ INTRODUCING THE STRUCTURE– GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI 
 My presentation is divided into x parts. (Bài thuyết trình của tôi được chia ra thành x phần.)
 • I'll start with / Firstly I will talk about… / I'll begin with(Tôi sẽ bắt đầu với/ Đầu tiên tôi sẽ nói về/ Tôi sẽ mở đầu với)
 • then I will look at …(Sau đó tôi sẽ chuyển đến phần)
 • Next, … (tiếp theo )
 • and finally…(cuối cùng)
IV _ BEGINNING THE PRESENTATION – BẮT ĐẦU BÀI THUYẾT TRÌNH
 • I'll start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu với một vài thông tin  chung về …)
 • I'd just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho bạn vài thông tin sơ lượt về…)
 • As you are all aware / As you all know… (Như các bạn đều biết…)
V _ ORDERING – SẮP XẾP CÁC PHẦN
 • Firstly...secondly...thirdly...lastly... (Đầu tiên…thứ hai … thứ ba…cuối cùng…)
 • First of all...then...next...after that...finally... (Đầu tiên hết … sau đó…tiếp theo…sau đó…cuối cùng )
 • To start with...later...to finish up... (Bắt đầu với … sau đó…và để kết thúc…)
VI _ FINISHING ONE PART… - KẾT THÚC MỘT PHẦN
 • Well, I've told you about... (Vâng, tôi vừa trình bày với các bạn về phần …)
 • That's all I have to say about... (Đó là tất cả những gì tôi phải nói về phần …)
 • We've looked at... (Chúng ta vừa xem qua phần …)
VII _ … STARTING ANOTHER PART – BẮT ĐẦU MỘT PHẦN KHÁC.
 • Now we'll move on to... (Giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…)
 • Let me turn now to... (Để thôi chuyển tới phần…)
 • Next... (Tiếp theo …)
 • Let's look now at... (Chúng ta cùng nhìn vào phần…)
VIII _ ENDING – KẾT THÚC
 • I'd like to conclude by… (Tôi muốn kết luật lại bằng cách …)
 • Now, just to summarize, let’s quickly look at the main points again. (Bây giờ, để tóm tắt lại, chúng ta cùng nhìn nhanh lại các ý chính một lần nữa.)
 • That brings us to the end of my presentation. (Đó là phần kết thúc của bài thuyết trình của tôi.)
IX_  THANKING  YOUR AUDIENCE. – CẢM ƠN THÍNH GIẢ
 • Thank you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung)
 • Thank you all for listening,  it was a pleasure being here today. (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)
 • Well that's it from me. Thanks very much. (Vâng, phần của tôi đến đây là hết. Cảm ơn rất nhiều.)
 • Many thanks for your attention. (Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn.)
 • May I thank you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung.)
b. Một số topic thường gặp trong thi nói tiếng anh.
     - Talk abou your best friend.
     - Talk about life in he countryside and life in the city.
     - Talk about the importance of the Internet.
     - Benefit of watching TV.
     - The importance of learning English…..
II) NGUYÊN NHÂN THÀNH CÔNG VÀ TỒN TẠI:
           1) Nguyên nhân thành công:
-         Nhờ sự chỉ đạo kịp thời của BGH trường THCS Nguyễn Biểu
-         Sự quan tâm tận tình của BGH, BCH công đoàn đối với anh em giáo viên bồi dưỡng.
-         Giáo viên bồi dưỡng nhiệt tình, tích cực.
-         Học sinh học bồi dưỡng chăm chỉ học tập.
 
       2) Tồn tại:
-         Mặc dù học sinh học nhiệt tình, chăm chỉ nhưng khả năng tiếp thu các dạng bài nâng cao của học sinh còn thấp.
-         Thời gian học của học sinh không cố định, không được đảm bảo đúng theo kế hoạch vì các em phải học quá nhiều môn trái buổi.
 III) NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
-         Trong quá trình bồi dưỡng giáo viên phải có kế hoạch, phải linh hoạt đảm bảo thời gian cho học sinh làm các dạng bài tập và học phần lý thuyết.
-         Tổ chức cho các em làm bài thi thử theo các dạng đề thi và thường xuyên kiểm tra khâu học bài của học sinh.
-         Thường xuyên cập nhật thông tin, đề thi mới cho các em.
IV) KẾT LUẬN:
                    Trên đây là nội dung chuyên đề dạy HSG Tiếng anh 9 và tôi đã thực hiện trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi năm học vừa qua . Tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến và bổ sung kiến thức của các đồng chí trong nhóm Tiếng anh nói chung và ý kiến của các đồng chí đã trực tiếp tham gia dạy bồi dưỡng môn Tiếng anh nói riêng để nội dung chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
 Xin chân thành cám ơn!
                                                                                      Yên Hồ, ngày 27 tháng 2 năm 2017
                                                                                                          Người viết
 
 
                                                                                                            Hà Lệ Thúy

Tác giả bài viết: Hà Lệ Thúy

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Biểu

Tổng số điểm của bài viết là: 16 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

HỖ TRỰC TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE GIÁO DỤC

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 254

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 5981

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 119517

  WEBSITE CHÍNH THỨC TRƯỜNG THCS NGUYỄN BIỂU ĐỨC THỌ HÀ TĨNH
Địa chỉ: Xã Yên Hồ - Huyện Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh
Chịu trách nhiệm chính: Hiệu trưởng nhà trường
Website://thcsnguyenbieu.ductho.edu.vn